Stanovy OZ

Stiahnuť Stanovy OZ MKI (Slovenská verzia)

Download Articles of Association (English version)

Stanovy občianskeho združenia Medzinárodný kávový inštitút

Článok I.

Názov a sídlo

1.1   Názov občianskeho združenie: MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT (ďalej v týchto stanovách aj „občianske združenie“ alebo „združenie“ alebo „združenie Medzinárodný kávový inštitút“ alebo „Medzinárodný kávový inštitút“).

1.2   Anglický ekvivalent názvu je INTERNATIONAL COFFEE INSTITUTE.

1.3   Sídlo občianskeho združenia: Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď.

Článok II.

Poslanie a ciele

2.1   MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT je dobrovoľné, politicky nezávislé občianske združenie, ktoré združuje fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti kávy, obchodu s kávou a zariadeniami na jej prípravu i servírovanie, procesu pestovania , spracovania, praženia, prípravy alebo dovozu kávy, vzdelávacej činnosti súvisiacej s kávou ako aj iné osoby pôsobiace v oblasti kávovej kultúry a celkovej gastronómii s kávou, barmanov , kuchárov ale aj remeselníkov a umelcov , ktorí k svojej výrobe potrebujú kávu, alebo výrobcovia, ktorí pri svojej výrobe alebo činnosti dochádzajú ku styku s kávou pre svoje výrobky alebo služby.

2.2 Medzi hlavné ciele a činnosti združenia patrí:

 1. (i)   vzdelávacia činnosť v oblasti kávy, najmä so zameraním na spôsoby prípravy kávy, kávových nápojov alebo kávových výrobkov , dovozu kávy, spracovania a praženia kávy;
 2. (ii)   vzdelávacia a osvetová činnosť zameraná na praženie , spracovanie , balenie a skladovanie kávy;
 3. (iii)   vzdelávacia činnosť ohľadom správnej prípravy kávy, kávových nápojov a kávových výrobkov ;
 4. (iv)   zvyšovanie odborných znalostí členov v oblastiach súvisiacich s činnosťou združenia ;
 5. (v)   vykonávanie marketingu zameraného na propagáciu kávovej kultúry;
 6. (vi)   zastupovanie záujmov členov združenia na území Slovenskej republiky aj v zahraničí;
 7. (vii)   zvyšovanie znalostí právnych predpisov súvisiacich s dovozom , vývozom , predajom kávy a zariadení na prípravu kávy;
 8. (viii)  vzdelávacia a osvetová činnosť oh ľadom dovozu, obchodu a vývozu kávy a zariadení na prípravu kávy;
 9. (ix)   spolupráca s inými občianskymi združeniami a inými subjektmi za účelom naplnenia poslania združenia;
 10. (x)   organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, súťaží a iných podujatí súvisiacich s kávou, kávovými nápojmi alebo kávovými výrobkami ;
 11. (xi)   organizovanie vzdelávacích podujatí, odborných prednášok, diskusii a workshopov;
 12. (xii)   zúčastňovanie sa a zabezpečovanie účasti členov združenia na kultúrno-spoločenských akciách, súťažiach a iných podujatí súvisiacich s kávou, kávovými nápojmi alebo kávovými výrobkami;
 13. (xiii) poskytovanie informácií a rozširovanie osvety o rôznych druhoch kávy, technických zariadeniach na prípravu a servírovanie kávy, o spôsoboch prípravy kávy, kávových nápojov a kávových výrobkov, o spôsobe dovozu a vývozu kávy, praženia a spracovania kávy, predaja zariadení na prípravu, praženie a servírovanie kávy;
 14. (xiv) propagácia činnosti združenia;
 15. (xv)  rozširovanie povedomia o činnosti združenia.

Článok III.

Členstvo

3.1   Členstvo v združení je dobrovoľné .

3.2   Členom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí v oblastiach alebo je sympatizantom oblastí určených v čl. II bod 2.1 týchto stanov a súhlasí so stanovami združenia, bezúhonná, spĺňa morálne predpoklady, podá písomnú prihlášku, v ktorej prejaví záujem o členstvo v združení a zaplatí členský príspevok (ďalej len ako ,,Žiadateľ“) . Prihláška podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 3.2 musí byť schválená Predstavenstvom podľa čl. VII týchto stanov. Členom ako aj čestným členom občianskeho združenia podľa bodu 3.9 týchto stanov môže byť aj zahraničná osoba za rovnakých podmienok ako tuzemská osoba.

3.3   Žiadateľ sa stáva členom združenia na základe rozhodnutia Predstavenstva o jeho prijatí po splnení podmienok podľa bodu 3.2 tohto článku a zaplatení členského príspevku za príslušný kalendárny rok a súhlasením s týmito stanovami.

3.4   Členom podľa týchto stanov sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov .

3.5   Členovia prípravného výboru – zakladatelia podľa čl. IV sa stávajú členmi združenia automaticky dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3.6   Členstvo v združení zaniká:

 1. (i) dobrovoľným vystúpením člena z občianskeho združenia, a to dňom doručenia oznámenia tejto skutočnosti Predstavenstvu;
 2. (ii) úmrtím člena v prípade fyzickej osoby alebo zánikom člena v prípade právnickej osoby;
 3. (iii) vylúčením člena Zhromaždením delegátov pre závažné alebo opakované menej závažné porušenia členských povinností;
 4. (iv) okamihom nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku za úmyselne spáchaný trestný čin;
 5. (v) nezaplatením členského príspevku za kalendárny rok;
 6. (vi) rozpustením združenia.

3.7   Člen združenia má právo:

 1. (i) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením;
 2. (ii) po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov združenia;
 3. (iii) byť prítomný na rokovaní, ak je rokované o jeho osobe;
 4. (iv) hlasovať o podaných návrhoch na Zhromaždení delegátov; bod 3.7 písm. (ii) sa použije primerane;
 5. (v) obracať sa na združenie s podnetmi a sťažnosťami ;
 6. (vi) podieľať sa na činnosti združenia podľa svojich možností a schopností;
 7. (vii) vyjadrovať sa k činnosti združenia, jeho orgánom a členom.

3.8   Člen združenia je povinný :

 1. (i) riadiť sa vo svojej činnosti týmito stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia delegátov a Predstavenstva;
 2. (ii) účelne hospodáriť a nakladať s prostriedkami združenia;
 3. (iii) každoročne v určenej lehote platiť členské príspevky;
 4. (iv) podieľať sa na rozvoji a popularizácií kávovej kultúry a združenia;
 5. (v) chrániť majetok združenia pred odcudzením, zničením, poškodením a zneužitím;
 6. (vi) nevykonávať činnosť, ktorá by mohla mať za následok poškodzovanie dobrého mena združenia;
 7. (vii) dodržiavať iné povinnosti na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov alebo Predstavenstva.

3.9   Predstavenstvo združenia môže priznať fyzickej alebo právnickej osobe status čestného člena združenia. Čestný člen združenia má rovnaké práva ako člen združenia, okrem práva podľa bodu 3.7 písm. (ii) a (iv), tzn. čestný člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov združenia a nemá právo hlasovať o podaných návrhoch na Zhromaždení delegátov. čestný člen združenia má rovnaké povinnosti ako člen združenia, okrem povinnosti platiť členské príspevky, od ktorých je čestný člen oslobodený .

3.10   Členovi združenia môže byť rozhodnutím Predstavenstva pozastavené členstvo za porušovanie členských povinností alebo za hrubé porušovanie dobrých mravov alebo poškodzovanie dobrého mena združenia. Člen s pozastaveným členstvom nemôže vykonávať žiadne z práv člena združenia až do skončenia najbližšieho zasadnutia Zhromaždenia delegátov.

Článok IV.

Prípravný výbor – zakladatelia

4.1   Prípravný výbor – zakladateľov združenia tvoria tieto osoby:

 1. (i) Oldřich Holiš, narodený 5. 6. 1969;
 2. (ii) Martina Holišová, narodená 12. 12. 1972;
 3. (iii) Veronika Holišová narodená 13. 3. 1995;
 4. (iv) Oldřich Holiš, narodený 27. 1. 1997.

4.2   Členovia prípravného výboru-zakladatelia podľa bodu 4.1 tohto článku pripravili, podpísali a podali návrh na registráciu občianskeho združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

4.3   Členov prípravného výrobu – zakladateľov združenia podľa bodu 4.1 tohto článku nie je možné odvolať radovými členmi tohto združenia. Člen prípravného výboru – zakladateľ podľa bodu 4.1 môže byť odvolaný len dvojtretinovou väčšinou ostatných členov prípravného výboru – zakladateľov v prípade, ak si neplní riadne svoje členské povinnosti.

4.4 Členovia prípravného výboru – zakladatelia združenia sa môžu dobrovoľne vzdať funkcie .

4.5  Po zaregistrovaní občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa členovia prípravného výboru – zakladatelia podľa bodu 4.1 stávajú prvými členmi Predstavenstva.

Článok V.

Orgány združenia

5.1   Orgánmi združenia sú:

 1. (i) Zhromaždenie delegátov ako najvyšší orgán združenia;
 2. (ii) Predstavenstvo ako najvyšší výkonný orgán združenia;
 3. (iii) študentská rada ako poradný orgán

Článok VI.

Zhromaždenie delegátov

6.1   Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom združenia, ktorého členmi sú všetci členovia združenia.

6.2   Do pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí:

 1. (i) rozhodovanie o zmene alebo doplnení stanov združenia;
 2. (ii) schválenie plánu hospodárenia združenia;
 3. (iii) schválenie plánu činnosti združenia;
 4. (iv) rozhodovanie o výške členského príspevku, o spôsobe a lehotách platenia členského príspevku;
 5. (v) voľba a odvolávanie členov študentskej rady;
 6. (vi) rozhodovanie o vylúčení člena na návrh Predstavenstva;
 7. (vii) voľba a odvolanie členov Predstavenstva združenia na návrh Predstavenstva;
 8. (viii) kontrola nakladania s prostriedkami združenia za príslušný kalendárny rok;
 9. (ix) rozhodovanie o rozpustení združenia na základe návrhu Predstavenstva;
 10. (x) rozhodovanie o ďalších otázkach v súlade so zákonom č . 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov .

6.3   Zasadnutie Zhromaždenia delegátov sa koná najmenej raz ročne . Zasadnutie Zhromaždenia delegátov zvoláva Predstavenstvo a členov združenia pozýva prostredníctvom pozvánky, ktorú zverejní na internetovej stránke združenia s uvedením času, miesta konania a programu zasadnutia Zhromaždenia delegátov, a prostredníctvom písomnej pozvánky odoslanej na adresu člena združenia minimálne 15 dní pred začiatkom zasadnutím Zhromaždenia delegátov.

6.4   Ak o konanie zasadnutia Zhromaždenia delegátov požiadajú písomne aspoň dve tretiny členov združenia, je Predstavenstvo povinné najneskôr do 30 dní po doručení tohto požiadania zvolať Zhromaždenia delegátov. Ustanovenia týchto stanov o pozvánke na zasadnutie Zhromaždenia delegátov sa použijú primerane.

6.5   Zhromaždenie delegátov rozhoduje na zasadnutí Zhromaždenia delegátov vo forme uznesenia. Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na platnosť uznesenia Zhromaždenia delegátov sú potrebné dve tretiny hlasov prítomných členov združenia. Každý člen združenia má na hlasovaní Zhromaždenia delegátov jeden hlas, prví členovia. Predstavenstva majú na hlasovaní Zhromaždenia delegátov päť hlasov, ostatní členovia Predstavenstva majú na hlasovaní Zhromaždenia delegátov dva hlasy. Pri rovnosti hlasov na Zhromaždení delegátov má prezident Predstavenstva rozhodujúci hlas.

6.6   Ak sa na zasadnutie Zhromaždenia delegátov nedostaví potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, po uplynutí 45 minút od času stanoveného na pozvánke sa takéto zasadnutie Zhromaždenia delegátov považuje za uznášaniaschopné, ak sú na ňom zúčastnení všetci prví členovia Predstavenstva, alebo dvojtretinová väčšina všetkých členov Predstavenstva.

6.7   O priebehu zasadnutia Zhromaždenia delegátov, o podaných návrhoch, o hlasovaní a o prijatých uzneseniach na zasadnutí Zhromaždenia delegátov sa spisuje zápisnica, ktorej prílohou je prezenčná listina podpísaná prítomnými členmi združenia. Zhromaždenie delegátov môže rozhodnúť o ďalších obsahových náležitostiach zápisnice.

Článok VII.

Predstavenstvo

7.1  Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom združenia .

7.2  Predstavenstvo má najmenej štyroch a najviac 12 členov.

7.3  Prví členovia Predstavenstva sú členovia prípravného výboru – zakladatelia podľa čl. IV, bod 4.1 týchto stanov. Prvý člen Predstavenstva môže byť odvolaný Zhromaždením delegátov len na základe návrhu dvojtretinovej väčšiny ostatných členov Predstavenstva v prípade, ak si neplní riadne svoje členské povinnosti.

7.4  Funkčné obdobie prvých členov Predstavenstva nie je časovo obmedzené, funkčné obdobie ostatných členov Predstavenstva je dvojročné s možnosťou opakovaného zvolenia do funkcie .

7.5  Predstavenstvo volí a odvoláva z členov Predstavenstva jeho prezidenta a viceprezidenta . Na zvolenie alebo odvolanie prezidenta alebo viceprezidenta z funkcie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Predstavenstva. Prvým prezidentom Predstavenstva je člen prípravného výboru – zakladateľ podľa bodu 4.1 písm. (i), prvým viceprezidentom Predstavenstva je člen prípravného výboru – zakladateľ podľa bodu 4.1 písm. (iii).

7.6  Prezident a viceprezident Predstavenstva sú štatutárnymi orgánmi združenia a zastupujú ho navonok. Prezident a viceprezident Predstavenstva ako štatutárne orgány združenia sú oprávnení konať vo veciach združenia každý samostatne.

7.7  Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne . O priebehu schôdze Predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorej náležitosti sú obdobné ako v prípade zápisnice zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov podľa bodu 6.7 týchto stanov.

7.8  Člen Predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením, ktoré musí byť doručené do sídla združenia .

7.9  Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä :

 1. (i) voľba a odvolávanie prezidenta a viceprezidenta Predstavenstva podľa bodu 7.5 týchto stanov;
 2. (ii) organizačné, technické a obsahové zabezpečovanie činnosť združenia;
 3. (iii) vedenie evidencie členov združenia;
 4. (iv) zvolávanie zasadnutia Zhromaždenia delegátov, zvolávanie zasadnutia Zhromaždenia delegátov na základe písomnej žiadosti dvoch tretín členov združenia najneskôr do 30 dní po doručení písomnej žiadosti o jeho zvolanie;
 5. (v) podávanie návrhov na vylúčenie č l e na združenia Zhromaždeniu delegátov ;
 6. (vi) rozhodovanie o pozastavení členstva člena združenia do najbližšieho Zhromaždenia delegátov;
 7. (vii) zverejňovanie pozvánky na zasadnutie Zhromaždenie delegátov na internetovej stránke združenia;
 8. (viii) odosielanie pozvánky na zasadnutie Zhromaždenia delegátov členom združenia;
 9. (ix) rozhodovanie o žiadostiach žiadateľov o členstvo v združení;
 10. (x) podávanie návrhov na zmeny a doplnenie stanov Zhromaždeniu delegátov;
 11. (xi) podávanie návrhov na vymenovanie alebo odvolanie členov Predstavenstva Zhromaždeniu delegátov; bod 7.3 týchto stanov sa použije primerane;
 12. (xii) oznamovanie zmien alebo doplnenia stanov Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ;
 13. (xiii) rozhodovanie o nakladaní s prostriedkami združenia;
 14. (xiv) zabezpečenie organizácie kultúrnych, športových a súvisiacich podujatí združenia;
 15. (xv) priznávanie statusu čestného člena združenia fyzickým a právnickým osobám ;
 16. (xvi) predkladanie Zhromaždeniu delegátov plán hospodárenia s prostriedkami združenia;
 17. (xvii) predkladanie Zhromaždeniu delegátov na schválenie plán činnosti združenia;
 18. (xviii) zvolenie a odvolávanie prezidenta študentskej rady.

7.10  Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých jeho členov alebo všetci prví členovia Predstavenstva . Na prijatie uznesenia sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje formou uznesenia. Prví členovi a Predstavenstva majú na hlasovaní Predstavenstva päť hlasov, ostatní členovia Predstavenstva majú na hlasovaní Predstavenstva dva hlasy. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta Predstavenstva.

7.11  Predstavenstvo môže uznesením poveriť výkonom niektorých úloh pôsobnosti Predstavenstva tretiu osobu – tajomníka . V uznesení o poverení tajomníka podľa tohto bodu sa okrem identifikácie tajomníka určí aj rozsah úkonov, ktoré môže vykonávať tajomník . Ak uznesenie o poverení tajomníka podľa tohto bodu neobsahuje vymedzenie času, v ktorom má tajomník vykonávať svoju funkciu, platí, že funkcia tajomníka je bez časového obmedzenia. Predstavenstvo môže tajomníka zbaviť funkcie formou uznesenia.

Článok VIII.

Študentská rada

8.1  Študentská rada je poradným orgánom združenia.

8.2  Členom študentskej rady sa môže stať len člen združenia, ktorý je žiak základnej alebo strednej školy, alebo študent vysokej školy do dovŕšenia 26 rokov.

8.3  Do pôsobnosti študentskej rady patrí:

 1. (i) predkladanie návrhov zameraných na chod združenia a napĺňanie cieľov združenia Zhromaždeniu delegátov a Predstavenstvu;
 2. (ii) vyjadrovanie sa na zasadnutiach Zhromaždenia delegátov k jednotlivým bodom programu Zhromaždenia delegátov;
 3. (iii) predkladanie žiadostí Predstavenstvu o povolenie účasti na najbližšej schôdzi Predstavenstva a účasť na takejto schôdzi Predstavenstva.

8.4  Predstavenstvo môže z členov Študentskej rady uznesením zvoliť prezidenta študentskej rady, najmä za zásluhy pri plnení cieľov občianskeho združenia alebo za úspechy v súťažiach organizovaných občianskych združením. Prezident študentskej rady môže byť len jeden. Funkčné obdobie prezidenta študentskej rady je najviac jednoročné s možnosťou opakovaného zvolenia Predstavenstvom. Podrobnosti o oprávneniach prezidenta Študentskej rady nad rámec pôsobnosti Študentskej rady upraví Predstavenstvo samostatným uznesením.

Článok IX.

Členský preukaz

9.1   Dokladom preukazujúcim členstvo v združení je členský preukaz s poradovým číslom, ktorý každoročne po zaplatení členského poplatku potvrdí člen Predstavenstva.

Článok X.

Hospodárenie združenia

10.1   Združenie hospodári s prostriedkami združenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2  Príjmy združenia tvoria najmä:

 1. (i) členské príspevky členov;
 2. (ii) dobrovoľné príspevky;
 3. (iii) príspevky a dary sponzorov a ostatných fyzických a právnických osôb;
 4. (iv) dotácie od príslušných orgánov verejnej správy;
 5. (v) príjmy z činnosti združenia;
 6. (vi) príjmy v súvislosti s poukázaním dvoch percent z dane v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok XI.

Zánik združenia

11.1   Združenie zanikne:

 1. (i) dobrovoľným rozpustením;
 2. (ii) zlúčením s iným občianskym združením;
 3. (iii) na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so všeobecne záväzným i právnymi predpismi.

11.2   O rozpustení združenia rozhoduje Zhromaždenie delegátov dvojtretinovou väčšinou prítomných členov na základe návrhu Predstavenstva.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

12.1   Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa v takom prípade až do prijatia a zaregistrovania zmeny stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky nahrádza ustanovením platným alebo účinným, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

V Trnave, dňa 20.5.2019