Medzinárodný kávový inštitút

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT je dobrovoľné, politicky nezávislé občianske združenie, ktoré združuje všetkých ľudí, spoločnosti i inštitúcie z oblasti kávovej kultúry a celkovej gastronómie Slovenska a zahraničia. Hlavným cieľom je vzdelávanie v oblasti kávy, najmä so zameraním na spôsoby jej prípravy, dovozu, spracovania, praženia, balenia a zároveň aj na jej propagáciu a osvetu v rámci Slovenska a zahraničia. Medzi základné činnosti inštitútu patrí organizovanie kultúrno-spoločenských akcii, vzdelávacích podujatí, odborných prednášok, workshopov, súťaží, a taktiež združovanie iných občianskych združení či inštitúcii za účelom rozširovania osvety.

Členom Medzinárodného kávového inštitútu sa môže stať každý bezúhonný človek, alebo spoločnosť či inštitúcia, ktorí pôsobia v danej oblasti, alebo sú sympatizantmi uvedených aktivít. Podmienkou členstva je podanie prihlášky, vydanie súhlasu zo stanovami inštitútu a zaplatenie členského príspevku v hodnote 50€ na jeden kalendárny rok. Členstvo v medzinárodnom kávovom inštitúte poskytuje pre ich členov množstvo výhod, medzi ktoré patrí získavanie odborných znalostí, znalostí právnych predpisov súvisiacich s kávou a zúčastňovanie sa na kultúrno-spoločenských akciách, súťažiach, a taktiež iných podujatiach.

Medzinárodný kávový inštitút prijíma medzi seba aj osoby mladšie ako 18 rokov, z dôvodu vytvorenia Študentskej rady, ktorá plní funkciu poradného orgánu. Členom Študentskej rady sa môže stať žiak základnej alebo strednej školy, alebo študent vysokej školy do dovŕšenia 26 rokov. Študenti môžu predkladať svoje návrhy a žiadosti najvyššiemu a výkonnému orgánu združenia, a taktiež sa zúčastňovať zhromaždení či vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu.

O tom, aký význam malo založenie tohto združenia sa dočítate v stručnom vyjadrení jeho zakladateľa a zároveň prezidenta Oldřicha Holiša:

„Academy of Coffee vytvára veľkú osvetu, ale mám stále pocit , že je to málo. Myslím si, že Slovensko potrebuje šíriť komplexné vedomosti o káve už na základných školách, a taktiež stredných, vysokých gastronomických školách, no najmä medzi zákazníkmi, aby vedeli, čo si naozaj objednávajú. Na Slovensku v posledných rokoch vzniklo množstvo menších pražiarní, ale stále je osveta kávy slabá. Medzinárodný Kávový inštitút chce združovať širokú škálu ľudí, výrobcov, distribútorov, sprostredkovateľov, konzumentov kávy a samozrejme všetkých študentov, ktorým záleží na svetlej budúcnosti kávy v našej krajine.  Inštitút je určený pre každého, kto sa chce podieľať na rozširovaní kávovej kultúry na Slovensku a šírenia  jeho dobrého mena aj  v zahraničí. Názov MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTIÚT nie je náhodný. Je cielený pre všetkých našich partnerov a priateľov po celom svete, ktorý budú svojou odbornosťou a skúsenosťami oporou ostatným jeho členom.“

Členmi združenia sú aj významné osobnosti zo sveta kávy, ktorý získajú titul Čestného člena. Svojimi odbornými vedomosťami a dlhoročnými skúsenosťami pomáhajú pri pozdvihovaní kávovej kultúry na Slovensku i v zahraničí.

Edgard Bressani

Člen predstavenstva Brazílskej Asociácie výberovej kávy, spolumajiteľom brazílskej spoločnosti Capricornio Coffee,  krstný otec,  odborný garant akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, čestný člen MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU:

„MEDZINÁRODNÝM KÁVOVÝM INŠTITÚTOM ponúka vo svojom portfóliu množstvo vzdelávacích a zaujímavých aktivít, ktoré  sú veľmi dôležité pre pestovateľov kávy, konzumentov ako aj pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné výrobky. Činnosti ktoré Kávový Inštitút zastrešuje otvárajú pomyslené dvere do zákulisia pestovania kávy, ale i jej exportu, balenia, skladovania  a v neposlednom rade rôznych metód prípravy. Za každou šálkou kávy sa skrýva tvrdý život farmára, jeho namáhavá práca a  nepredvídateľné počiny prírody. Inštitút bude zdieľať množstvo zaujímavých informácii, vďaka ktorým mnohí ľudia získajú užitočné rady k ich profesionálnemu rastu, ale i bežnému výberu a rozpoznaniu kvalitnej kávy.

Ľudia združení v tomto inštitúte pochopia dôležitosť kvalitnej kávy ako aj súvis so zvyšovaním jej spotreby. Význam inštitútu je aj pri podpore a propagácii kvalitnej kávy v kaviarňach, a taktiež domácnostiach. 

Ak sa nám nepodarí nájsť spôsob ako spropagovať kvalitnú výberovú kávu, farmári budú mať tendenciu pestovať iné druhy plodín. V dnešnej dobe, keď hrozí obrovská cenová kríza, je úloha inštitútu ešte dôležitejšia. Ja osobne som veľmi poctený, že môžem byť čestným členom tohto  inštitútu, a budem sa snažiť aj prostredníctvo neho odovzdávať všetky moje skúsenosti a praktické rady, všetkým, ktorým záleží na kávovej kultúre vo svete.“

Carlos Machado

BackUpCoffee (Londýn)

„Káva“ je medzinárodným jazykom ľudí a pokrok prostredníctvom vzdelávania, komunikácie a zviditeľňovania sa je najlepší spôsob ako rozvíjať a udržiavať väzby všetkých segmentov kávového reťazca, od pestovateľov kávy až po koncového používateľa. Každá iniciatíva s takýmto cieľom by mala byť ocenená a podporovaná. Má to ďalekosiahle výhody pre všetky zúčastnené strany. „Keď človeku nechutí káva, znamená to že je unavený zo života!“

Luiz Roberto Saldanha Rodrigues

Majiteľ farmy Fazenda California v Brazílii a spoluzakladateľ hlavného exportéra výberovej kávy z Brazílie, Capricornio Coffees

„Hodnotový reťazec výberových káv, alebo inak povedané proces pomocou ktorého sa pridáva výrobkom hodnota, je pomerne široký a je čoraz dôležitejšie aby sa jeho členovia mohli eticky, profesionálne a proaktívne spájať. Založenie Medzinárodného Kávového Inštitútu je mimoriadne dôležitý krok pri vytváraní platformy schopnej spájať ľudí kompetentných za rôzne kroky od kávovníkového zrnka až po šálku voňavej kávy. Som veľmi poctený že môžem byť čestným členom tejto asociácie, lebo viem, že je možné vybudovať hodnotový reťazec ktorý posilní a prezdieľa vedomosti. Ale čo je najdôležitejšie, dáva uznanie všetkým, ktorí sa podieľajú na procese výroby výberových káv.“

Dr. Massimiliano Fabian

Bývalý prezident SCAE, Demus SpA.

,,Rád propagujem a podporujem všetko, čo by mohlo byť objektívne a nápomocné pri šírení a propagácii kávovej kultúry, odbornosti, a taktiež vedomostí o káve.“